Vyhľadávanie
Pripravujeme
Odborná literatúra
Literatúra pre deti
Profil spoločnosti
Kontakt
Objednávka


Judikatúra vo veciach obchodného zákonníka
Autori: Peter Strapáč
Strán: 440
Objednavku prosime odoslat emailom na hp@eurounion.sk Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho stupňa. Jednotlivé rozhodnutia sú usporiadané chronologicky, pričom kopírujú systematiku Obchodného zákonníka. Pre zvýšenie prehľadnosti a úplnosti publikácie je zacitované paragrafové znenie ustanovenia Obchodného zákonníka ku ktorému je zozbieraná judikatúra. Každé rozhodnutie súdu je náležitým spôsobom označené tak, aby bolo zrejmé, ktorý súd ho vydal, pod akou spisovou značkou a presný dátum rozhodnutia. Rozhodnutie obsahuje právnu vetu a následne aj odôvodnenie, ktoré približuje jednak skutkový stav riešeného prípadu, aplikované zákonné ustanovenia a úvahy súdu, ktorými sa zaoberal pri jeho rozhodovacej činnosti. Predkladaná publikácia má ambíciu byť pomocníkom advokátom, firemným právnikom, sudcom, notárom, ako aj študentom právnických fakúlt. Je určená každému, kto má záujem o hlbšie štúdium obchodného práva.
Cena: 30 - Objednavku prosime odoslat emailom na hp@eurounion.sk
Click for full size image
Objednávka

Občiansky zákonník pre prax (komentár) Judikatúra NSSR, NSČR, ESD, ESĽP
Autori: Jaroslav Krajčo
Strán: 3744
Publikácia vychádza v priebehu júna! Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho charakteru, ako je komentovanie: - Zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - Zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii - Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - Zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu - Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ďalšie... Publikácia venuje osobitnú pozornosť vnútorným vzťahom v rámci právnej úpravy v Občianskom zákonníku, ale aj vzťahom Občianskeho zákonníka k osobitným právnym úpravám, vrátane vzťahu k medzinárodným dokumentom, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobitná pozornosť je venovaná aj aplikačnej praxi, reprezentovanej judikatúrou súdov Slovenskej republiky, Českej republiky ale aj judikatúrou Európskeho súdneho dvora a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Komentár sa pritom neorientuje iba na publikáciu právnych viet, ale v záujme inštruktívnosti v mnohých prípadoch cituje významné časti odôvodnenia rozhodnutí.
Cena: 169 Eur - Objednavku prosime odoslat emailom na hp@eurounion.sk
Click for full size image
Objednávka

Dedičské právo hmotné
Autori: Ladislav Kupka
Strán: 280
V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej úpravy dedenia, ako sú pramene dedičského práva, základné zásady dedenia, medzi ktoré patrí už spomenutá zásada nadobúdania dedičstva priamo faktom smrti poruči¬teľa, predpoklady dedenia, spôsob a následky odmietnutia dedičstva, predpoklady a následky dedičskej nespôsobi¬losti, dôvody a následky vydedenia, prechod dlhov dedič¬stvo ťažiacich, jednotlivé dedičské tituly, ktorými sú zákon a závet, inštitút povinného dedičského dielu, náležitosti a spôsob zrušenia závetu, potvrdenie dedičstva a vyporiada¬nie dedičov a v neposlednom rade ochranou dediča, ktorého dedičské právo vyjde najavo až po prejednaní dedičstva.
Cena: 20
Click for full size image
Objednávka

Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou
Autori: Peter Strapáč a kolektív
Strán: 604
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami, ktorými sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť, pričom publikácia nezabúda ani problematiku orgánov družstva. Práca vznikla synergiou mladých odborne zdatných autorov, ktorí prinášajú v mnohých prípadoch nový pohľad na pre niekoho možno mnohokrát popísanú problematiku. Autori pri tvorbe publikácie vychádzali z potreby vyplniť určité vákuum, ktoré ako autorský kolektív pociťovali, pretože orgány sú imanentnou zložkou obchodných spoločností a družstiev, pričom doposiaľ absentoval ucelený, a jednoliaty pohľad na predmetnú problematiku obsiahnutý v jednej publikácii. Cieľom publikácie je objasniť najdôležitejšie právne inštitúty vzťahujúce sa na tému práce, ich vývoj a zmeny. Autori sa nevyhýbajú ani poukazovaniu na relatívne stabilné aspekty právnej úpravy a súčasne sa pokúšajú odhaľovať aj jej slabé miesta. Autorský kolektív mal za cieľ poukázať na problém v širších súvislostiach, tento podrobiť vedeckému skúmaniu a priniesť riešenia, či podnet na diskusiu. Kritický pohľad na platnú právnu úpravu, poprípade judikatúru súdov bol jedným z cieľov, pretože nie je účelná snaha vyzdvihovať klady, ale práve poukázať na nedostatky a ponúknuť možné riešenia.
Cena: 33
Click for full size image
Objednávka

Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti
Autori: JUDr. Peter Strapáč
Strán: 248
Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí medzi klasické právne témy, ktoré sú často pertraktované na mnohých diskusných fórach odbornej právnej teórie, ale aj praxe. Postavenie, ustanovenie a zodpovednosť členov predstavenstva je témou dynamicky sa rozvíjajúcou, pričom najmä za posledné dve dekády odborná verejnosť analyzovala množstvo dielčich problémov, pričom chýbal komplexný ucelený pohľad v komparácii s právnymi predpismi a rozhodovacou praxou súdov v okolitých krajinách, ako najmä Česká republika, Poľsko, ale aj krajín s anglo-americkou právnou kultúrou, čím sa práca snaží vyplni vákuum, ktoré tu vzniklo. Práca vznikla konzultovaním tuzemskej, ako aj zahraničnej odbornej literatúry, odborných článkov, právnych rozborov, aktívnej účasti na konferenciách a v neposlednom a prvom rade aj štúdiom rozhodnutí najvyšších súdnych kapacít doma aj v zahraničí.
Cena: 13,90
Click for full size image
Objednávka

[1] 2 3 >> Počet produktov na stránke:
Copyright 2006-2016. EUROUNION, spol. s r. o.